Online Tips n Tricks

Full Version: Hard Reset Xiaomi Mi A2 Lite
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: mi-a2-lite-cau-hinh.jpg]
  • Turn off  Xiaomi Mi A2 Lite
  • Press both Volume UP + Power about 12s
  • Release Power . 
  • Choose Recovery to enter recovery mode.
  • Choose Wipe all data then Yes
  • Tắt nguồn Xi A2
  • Tiếp theo, nhấn và giữ cùng lúc: Tăng âm lượng + nút Nguồn trong khoảng 10 giây.
  • Nhả phím Nguồn khi Biểu trưng Mi xuất hiện trên màn hình, tiếp tục giữ phím Tăng âm lượng cho đến khi menu nền màu vàng xuất hiện.
  • Chọn recovery để vào MI recovery mode.
  • Wipe All Data -> Yes