Online Tips n Tricks

Full Version: Cài UniFi Controller
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Để bắt đầu, bạn cần cài đặt Raspberry Pi OS lên thẻ nhớ và bật SSH với phần mềm Raspberry Pi Imager. Trong video, mình sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W với 512MB RAM. Để tiết kiệm tài nguyên, mình chọn Raspberry Pi OS Lite (không có giao diện desktop).


Nếu có điều kiện, bạn nên sử dụng Raspberry Pi 3 Model B hoặc Raspberry Pi 4 Model B  với cổng Ethernet để kết nối mạng được ổn định nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W với kết nối WiFi (bạn có thể cấu hình WiFi cho Raspberry Pi bằng cách nhấn vào nút răng cưa trên Pi Imager).

Ở bước kế tiếp, chúng ta sẽ cần đặt IP tĩnh cho Raspberry Pi. Bạn có thể chỉnh sửa file /etc/dhcpcd.conf nếu đang sử dụng CLI hoặc nhấp phải vào biểu tượng mạng để chỉnh sửa với giao diện Desktop.

sudo nano /etc/dhcpcd.confCopy
Đây là một ví dụ về file dhcpcd.conf với địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.10, sử dụng cổng mạng Ethernet (eth0)

#Static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 1.1.1.1 fd51:42f8:caae:d92e::1Copy
Sau khi chỉnh sửa xong, hãy khởi động lại Raspberry Pi với lệnh sudo reboot.

Bước tiếp theo, chúng ta cần cập nhật Raspberry Pi OS với apt:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autocleanCopy
Sau đó là cài đặt Java (OpenJDK)

sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -yCopy
Với dòng lệnh này, bạn sẽ thêm repository của UniFi vào RPI OS

echo 'deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.listCopy
Và tiếp theo là chỉnh sửa phiên bản của MongoDB

echo 'deb http://archive.raspbian.org/raspbian stretch main contrib non-free rpi' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspbian_stretch_for_mongodb.listCopy
Để có thể cập nhật được repo, bạn cần thêm GPG key của UniFi vào Raspberry Pi OS

sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpgCopy
Giờ đây, bạn đã có thể cài đặt UniFi Controller với apt:

sudo apt-get update; sudo apt-get install unifi -yCopy
Sau đó, chúng ta có thể gỡ database mặc định được cài với MongdoDB với dòng lệnh:

sudo systemctl stop mongodb
sudo systemctl disable mongodbCopy
Và cuối cùng là khởi động lại Raspberry Pi với lệnh:

sudo rebootCopy
Giờ đây, bạn có thể truy cập vào UniFi Controller tại IP:8443 hoặc raspberrypi:8443 để quản lý các thiết bị UniFi của mình. Chúc bạn thành công!