Online Tips n Tricks
Hard Reset Xiaomi Mi A2 Lite - Printable Version

+- Online Tips n Tricks (https://a-zgsm.com/tipsntricks)
+-- Forum: Mobile (https://a-zgsm.com/tipsntricks/forum-6.html)
+--- Forum: Android (https://a-zgsm.com/tipsntricks/forum-13.html)
+--- Thread: Hard Reset Xiaomi Mi A2 Lite (/thread-3843.html)Hard Reset Xiaomi Mi A2 Lite - nnm - 19-05-2022

[Image: mi-a2-lite-cau-hinh.jpg]
  • Turn off  Xiaomi Mi A2 Lite
  • Press both Volume UP + Power about 12s
  • Release Power . 
  • Choose Recovery to enter recovery mode.
  • Choose Wipe all data then Yes
  • Tắt nguồn Xi A2
  • Tiếp theo, nhấn và giữ cùng lúc: Tăng âm lượng + nút Nguồn trong khoảng 10 giây.
  • Nhả phím Nguồn khi Biểu trưng Mi xuất hiện trên màn hình, tiếp tục giữ phím Tăng âm lượng cho đến khi menu nền màu vàng xuất hiện.
  • Chọn recovery để vào MI recovery mode.
  • Wipe All Data -> Yes