Online Tips n Tricks

Full Version: Thêm bàn phím tiếng Việt Telex và Number Key-based Windows 10
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Thêm bàn phím tiếng Việt Telex và Number Key-based Windows 10
  • Bước 1: Chọn Start (phím Windows) > Settings > Time & Language > Language từ menu điều hướng

  • Bước 2: Chọn biểu tượng (+) với nhãn[Add a preferred language] (hoặc đến thẳng bước 4 nếu tiếng Việt đã được thêm vào từ trước)

  • Bước 3: Gõ “Vietnamese” trên hộp tìm kiếm và chọn Tiếng Việt. Nhấn phím Next và cài đặt tiếng Việt trên thiết bị của bạn. Sau đó bạn sẽ được đưa lại trang Language.

  • Bước 4: Nhấn vào Tiếng Việt, rồi nhấn nút Options. Bạn sẽ được đưa đến trang Language options: Vietnamese.
[Image: 4497707_vi_4.jpg]
  • Bước 5: Chọn biểu tượng (+) với nhãn [Add a keyboard] (hoặc đến thẳng bước 7 nếu bàn phím bạn muốn đã được thêm vào trước đó)

  • Bước 6: Bây giờ bạn có thể thêm bàn phím Telex hoặc VNI tùy ý
[Image: 4497711_vi_4-2.jpg]
  • Bước 7: Nhấn phím hiển thị ngôn ngữ trên thanh tác vụ (hoặc bấm tổ hợp phím Windows + Space) và chọn Vietnamese Telex hoặc Number Key-based (VNI). Bây giờ bạn có thể gõ được tiếng Việt luôn rồi.
Phím tắt để đổi giữa bàn phím tiếng Việt và bàn phím tiếng Anh:
  • “Win+ Space”

  • “Alt + Shift”