Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Raspberry Pi:  Cài UniFi Controller
#1


Để bắt đầu, bạn cần cài đặt Raspberry Pi OS lên thẻ nhớ và bật SSH với phần mềm Raspberry Pi Imager. Trong video, mình sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W với 512MB RAM. Để tiết kiệm tài nguyên, mình chọn Raspberry Pi OS Lite (không có giao diện desktop).


Nếu có điều kiện, bạn nên sử dụng Raspberry Pi 3 Model B hoặc Raspberry Pi 4 Model B  với cổng Ethernet để kết nối mạng được ổn định nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Raspberry Pi Zero 2 W với kết nối WiFi (bạn có thể cấu hình WiFi cho Raspberry Pi bằng cách nhấn vào nút răng cưa trên Pi Imager).

Ở bước kế tiếp, chúng ta sẽ cần đặt IP tĩnh cho Raspberry Pi. Bạn có thể chỉnh sửa file /etc/dhcpcd.conf nếu đang sử dụng CLI hoặc nhấp phải vào biểu tượng mạng để chỉnh sửa với giao diện Desktop.

sudo nano /etc/dhcpcd.confCopy
Đây là một ví dụ về file dhcpcd.conf với địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.10, sử dụng cổng mạng Ethernet (eth0)

#Static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 1.1.1.1 fd51:42f8:caae:d92e::1Copy
Sau khi chỉnh sửa xong, hãy khởi động lại Raspberry Pi với lệnh sudo reboot.

Bước tiếp theo, chúng ta cần cập nhật Raspberry Pi OS với apt:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autocleanCopy
Sau đó là cài đặt Java (OpenJDK)

sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -yCopy
Với dòng lệnh này, bạn sẽ thêm repository của UniFi vào RPI OS

echo 'deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.listCopy
Và tiếp theo là chỉnh sửa phiên bản của MongoDB

echo 'deb http://archive.raspbian.org/raspbian stretch main contrib non-free rpi' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspbian_stretch_for_mongodb.listCopy
Để có thể cập nhật được repo, bạn cần thêm GPG key của UniFi vào Raspberry Pi OS

sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpgCopy
Giờ đây, bạn đã có thể cài đặt UniFi Controller với apt:

sudo apt-get update; sudo apt-get install unifi -yCopy
Sau đó, chúng ta có thể gỡ database mặc định được cài với MongdoDB với dòng lệnh:

sudo systemctl stop mongodb
sudo systemctl disable mongodbCopy
Và cuối cùng là khởi động lại Raspberry Pi với lệnh:

sudo rebootCopy
Giờ đây, bạn có thể truy cập vào UniFi Controller tại IP:8443 hoặc raspberrypi:8443 để quản lý các thiết bị UniFi của mình. Chúc bạn thành công!
+if code work pls share our site to ur facebook, google plus or share to ur friends to help us popular
+ Donate to help us online : http://paypal.me/nnmanh/2
+ Reply our post the result or we never help you again.
+ Do not SPAM our Forum or get banned !!
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)